Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp


Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.


2. Reservering


De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.


3. Boekingsproces


Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of de reserveringsaanvraag gevraagde informatie in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure met name het invoeren van de bankkaart in geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerd tarief vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


4. Bevestiging van ontvangst van de reservering


Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen.Bij onlineboeking geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de after-sales service, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.


5. Annulering of wijziging door de klant


De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd.De vooruitbetaalde bedragen die de waarborgsom vormen, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het tarief vermeld in de verkoopvoorwaarden. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoonnummers worden vermeld in de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling aan een derde worden overgedragen.


6. Consumptie van de dienst


Op grond van de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt aan de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling al heeft plaatsgevonden. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt de klant deze reglementering en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zal de vestiging verplicht zijn de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds een regeling is uitgevoerd .


7. Aansprakelijkheid


De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering. reservering, verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren of de slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.


8. Klachten


Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.


9. Prijs


De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving bij het etablissement wordt gedaan in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, tenzij specifieke bepalingen ter plaatse zijn aangegeven.Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, dienen rechtstreeks ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden doorberekend aan de prijzen aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.


10. Betaling


De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve voorwaarden of speciale tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door rechtstreeks, in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd door SSL-codering), het kaartnummer aan te geven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart op dat moment geldig moet zijn van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt bij boeking afgeschreven. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. . Het etablissement koos voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met een creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart plaatsvinden: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.


11. Privacy


De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens kennen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich in hun professionele hoedanigheid jegens de vestiging ertoe verbonden alle veiligheidsmaatregelen en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor de genoemde gegevensoverdrachten te nemen.


12. Bewijsovereenkomst


Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.


13. Overmacht


Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of een toevallige gebeurtenis die doorgaans worden erkend door de jurisprudentie van de Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.


14. Geschillenbeslechting


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder de dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.


15. Schade

Bij het betreden van het pand wordt een borg van € 1.500 gevraagd, ter dekking van eventuele reparatiekosten van de accommodatie. Deze cheque wordt binnen 7 dagen na het verlaten van de accommodatie geretourneerd (of vernietigd, afhankelijk van de wensen van de klant), op voorwaarde dat deze in normale staat van reinheid en zonder breuk wordt geretourneerd. Indien dit bedrag niet voldoende is om de veroorzaakte schade te dekken, wordt een tweede statiegeldsysteem ingevoerd. Zie onderstaande beschrijving:

Elke schade, beschadiging of diefstal die de klant tijdens zijn verblijf zou kunnen veroorzaken, al dan niet opzettelijk, valt volledig onder zijn verantwoordelijkheid.Door zijn verblijf in Les Portsallaises te reserveren en te betalen, aanvaardt de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden en verklaart hij verzekerd te zijn voor alle kosten van het herstellen van eventuele schade. Bovendien behoudt de vestiging zich via elloha.com/stripe.com het recht voor om het volledige bedrag van de gemaakte kosten af te trekken in geval van diefstal of schade, of uitzonderlijke schoonmaakkosten in verband met abnormaal of misbruik van het pand, op de creditcard die de klant bij de boeking heeft opgegeven, tot 72 uur na de dag van vertrek, en voor een maximumbedrag van € 10.000,-.16. Volledig


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief, en de voucher of de reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen.Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.